• Gợi ý từ khóa:
  • maitek, bungard, CCD2, CCD ATC, CCD MTC, SMT, PCB

Hướng dẫn sử dụng máy gắp đặt linh kiện NeoDen

Hướng dẫn máy TM220A và TM240A

 

 

    01300543116259143089651685608_s.jpg

1. Power on  

01300543116259143089651685608_s.jpg

2. Placing the PCB board 

onto PCB holder    

01300543116259143089651685608_s.jpg

3. Placing tape reel 

components to feeders

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

4.Nozzle change

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

5. Mounting procedure 

introduction

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

6. Interface introduction

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

7. Online manual program

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

8. Change mounting 

speed for certain component

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

9. Front Load IC plate 

introduction

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

10. Factory setting introduction

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

11.  Extract coordinate 

file from AD (Top)

 

 

 

 

Hướng dẫn máy TM245P

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

1. TM245P Interface introduction

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

2. TM245P FILE

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

3. TM245P MANUAL

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

4. TM245P SETTING

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

TM245P INFORMATION -----TM245P

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

6. TM245P Jointed Boards

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

7.  TM245P Speed Adjustment

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

8. TM245P PCB' horizontal fixing

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

9. TM245P TAPE INSTALL

 

 

Hướng dẫn máy NeoDen4

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

1. Tutorial videos of NeoDen 4 

--- Preparatory work

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

2. Tutorial videos of NeoDen 4 

--- Brief introduction of NeoDen4

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

3. Tutorial videos of NeoDen 4 

--- PCB feed setting

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

4. Tutorial videos of NeoDen 4

 --- Panelized board first chip setup

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

5. Tutorial videos of NeoDen 4 

--- Mark point setting

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

6. Tutorial videos of NeoDen 4 

--- Chip list

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

7. Tutorial videos of NeoDen 4 

--- Feeder settings

 

 

01300543116259143089651685608_s.jpg

8. Tutorial videos of NeoDen 4 

--- Pick and Place a file

 

Hướng dẫn sử dụng

 

Tải về Tên Kích thước
User Manual-TM245P User Manual-TM245P 5MB
User Manual-TM220A&TM240A User Manual-TM220A&TM240A 3MB
User Manual-NeoDen4 User Manual-NeoDen4 4.7MB

Viết bình luận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MAITEK VIỆT NAM